Sign Up   Log In
- 100% +
Sulat Para sa mga Guro
Story published November 13, 2012 · 1 page · 9,439 readers · 17,734 reads
SULAT SA GURO
14
» Comments15Share

SULAT SA GURO

                                                                                                                                                                                Bataan National High School
                                                                                               
                                                                                  Lungsod ng Balanga
 
                                                                                                                                                                                                       Oktubre 1, 2012        
 Mahal naming guro,
        “Mas mabuti ang isang araw na pag-aaral na kasama ng isang magaling na guro kaysa isanlibong araw ng masikap na pag-aaral.” (“Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher.”) Ang kasabihan na ito ng mga Hapones ay totoo po para sa amin.
        Kayo po ay magaling na guro dahil pinasisigla ninyo kami na magkaroon ng tiwala sa sarili, na magagawa namin na maging mas mahusay na estudiyante. Ipinababatid po ninyo sa amin ang mga kakayahan namin na hindi namin alam na taglay pala namin.
        Kayo po ay mahusay na guro dahil ginagawa ninyong kawili-wili ang aming pag-aaral kahit kami ay nahihirapan kung minsan. Ipinaliliwanag po ninyo ang masalimuot ng mga bagay sa simpleng paraan. Hinihikayat po ninyo kaming magtanong kung mayroon kaming hindi maunawaan. Hindi po kayo malamig makitungo, kundi palakaibigan. Nagpapasalamat po kami sa inyong mahusay na pagtuturo.
        Kapag kami ay nagkakamali, itinutuwid po ninyo kami. Nagbibigay po kayo ng payo para kami ay mapabuti.Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdisiplina sa amin. Itinuturo po ninyo sa amin ang magagandang asal at kung paano kami magiging isang mabuting estudiyante. Humihingi po kami ng paumanhin sa mga nagawa naming pagkakamali. Patawad po sa mga nagawa naming kasalanan sa inyo.
        Si William Ayers, isa ring guro,  ay sumulat po ng ganito sa kaniyang aklat na To Teach—The Journey of a Teacher: “Good teaching requires most of all a thoughtful, caring teacher committed to the lives of students. . . . Good teaching is not a matter of specific techniques or styles, plans or actions. . . . Teaching is primarily a matter of love.”  (Ang mabisang pagtuturo ay nangangailangan, higit sa lahat, ng isang maalalahanin at mapagmalasakit na guro na itinatalaga ang kaniyang sarili sa buhay ng mga estudyante. . . . Ang mabisang pagtuturo ay hindi tungkol sa paggamit ng espesipikong mga pamamaraan o mga istilo, mga plano o pagkilos. . . . Ang pagtuturo ay pangunahin nang tungkol sa pag-ibig.”)  Awake March 8, 2002 pp.3-4 
        Maraming salamat po sa inyong pagiging maalalahanin, sa inyong pagmamalasakit, sa pagtatalaga ng inyong sarili para sa amin, sa inyong pagmamahal, at sa inyong pag-ibig.
                                                                                                
                                                                                Lubos na gumagalang,
                                                                                                
                                                                                7- Alcaraz
Loading...